Håbets Støbeform

Håbets Støbeform er en epoke, under Storkoloniernes Tid, der var kendetegnet ved, at Khatalan var Fladlandets Hovedstad.

KRONOLOGISK SKILDRING

Håbets Støbeform  startede i år 400 FNFT med etableringen af Khatalan som Fladlandets Hovedstad og sluttede i år 289 FNFT med Kroningen af Accalia Dérkomai som Fladlandets Regent.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Håbets Støbeform betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Fortællingen om Håbets Støbeform

Håbets Støbeform startede med etableringen af Khatalan som Fladlandets Hovedstad. Udover enkelte kampe af modstand, der oftest angreb i ly af vildegne såsom Ormeskoven, var det kun Khatan, der stadigt flagede med et Fladlandsk banner. Storkoloniernes hære fortsatte med at tørne sammen. Alle Storkolonierne mente at have lige stærkt mandat til at eje Fladlandets territorier. De tøvede dog med at angribe Khatan, da det var for omkostningsfuldt, både fordi det var velbeskyttet, men også fordi de andre Storkolonier uden tvivl ville sætte alt ind på at tage det, hvis først én af dem gjorde forsøget. Med tiden blev det en slags neutral grund, hvor diplomatiske udsendinge kunne holde møder, hvilket blev udbredt, efterhånden som flere vurderede, at krigshandlingerne næppe ville føre til, at én Storkoloni kunne overtage hele Fladlandet.

Vandets forskydelse

I den Khartavianske Storkoloni blev arbejdet med at effektivisere Firkløveret en høj prioritet, og forandringerne var store. Opførelsen af Bohringers Dige indebar, at så store mængder vand i Tågespejlet blev flyttet, at det betød, at en stor del af Bakkedalen kom under vand. Eksempelvis opstod øen Vestbakken, da der nu var vand hele vejen rundt om den, hvilket Folkaætten dog stod fast på fortsat var en del af Bakkedalen. Oversvømmelserne gav anledning til, at egnen Morænen fik sit navn efter sumpen, der nu var vokset til at fylde en stor del af området. En stor del af Cacremil var også sunket under vandoverfladen.

Et håb spirer

Slægten Rechtsfelt og Slægten Vega rådede over de to største Fladlandske hære, og de fleste andre slægter støttede op om en af de to. I fredens navn valgte slægterne at indgå et ægteskab, og da ingen af dem ønskede at afgive et slægtsmedlem til den anden, blev løsningen at starte en helt ny slægt. Dérkomaislægten opstod dermed som resultat af et ægteskab, indgået mellem de to slægter. Det blev kimen til et frugtbart samarbejde, og meget pres blev lagt på Dérkomaislægtens skuldre for at føre Fladlandet ud af koloniseringens skygge. Da Accalia Derkómai kom til verden, blev hun omgående et symbol på et samlet Rige, og bag lukkede døre begyndte hendes forældre at føre utallige forhandlinger med det mål at gøre en ende på Storkolonierne og sætte deres datter på Fladlandets Trone.

Horisontens farer

En politisk forbindelse med Khartavia virkede frugtbar fra starten af. Der var også gode muligheder i luften fra Torccelheim. Begge var villige til at trække sig fra Fladlandet, hvis der kunne blive indgået en aftale, de kunne se sig selv i. Anderledes så det dog ud med Azurra, hvis hjemegn var blevet for isdækket og gold til at kunne understøtte sin befolkning. Mange Azuranere ønskede derfor at fortrænge alle andre fra Fladlandet, så de kunne genskabe deres Riges storhed her. Avillionerne var ligeledes skeptisk over for forhandling, da de afventede en gigantisk armada, som de vurderede kunne vinde dem hele Fladlandet.

Guddommelige mirakler

Trængt sammen i Khatalan havde folk med forskellige trosretninger lært meget om at leve tæt og bedre forstå hinanden. Det havde ført til, at flere var begyndt at bede sammen og ofte til flere af Guddommene. I år 293 FNFT blev der afholdt et årelangt Konvent i Khatalan, hvor al tro blev debatteret. Mange Religiøse diskussioner og ceremonier blev gennemført. Dybe bønner blev ytret, og værdifulde offergaver blev givet for at opnå Guddommelig gunst og inspiration. Konklusionen på det blev, at der blev dannet en ny retning for Fladlandets tro. Guddommene havde signaleret, at de fremadrettet var samlet i forbundet EVEA, og fire mennesker gennemgik hver en Guddomsprøve foran befolkningen og overlevede. De fremkomne orakeltegn synliggjorde, at de i sandhed var Guddommenes udvalgte. De fralagde sig deres slægtsnavne og præsenterede sig for folket som Cryxantia, Tiberius, Scribonia og Balthazar. De hjalp befolkningen med at se lyset i EVEAtroen og ledte dem i bøn. I de svære tider kom der efter tre år svar på befolkningens bønner, og to store mirakler fandt sted i år 290 FNFT. Det første var for Extazias hånd og indebar sænkningen af den Avillionske armada, som havde kurs mod Fladlandet. Det næste mirakel var fra Vartigan og indebar, at en voldsom og omfattende pestplage ramte Den Azurranske Storkoloni. Begge mirakler skabte uoprettelig ødelæggelse på Storkolonierne og svækkede deres kampstyrke betydeligt.

Forhandlingernes frugtbarhed

Med netop de to Storkolonier, som havde stillet sig på bagbenene, svækkede, indkaldte den siddende Regent, Brakam af Folkaætten, højst usædvanligt, til et Tronvalg, hvilket normalt først sker efter Regentens død. Efter en række forudgående møder accepterede lederne af Den Avillionske, Den Torccelheimske og Den Khartavianske Storkoloni invitationer om at deltage i Tronvalget. Med sig bragte de et tilbud om at optage Fladlandet i Samsværgelsen af Storslægter og Riger.

Et Riges nyetablering

Tronvalget blev det største i Fladlandet nogensinde, og det forløb fredeligt takket være Dérkomaislægtens politiske håndværk, samt et stærkt fælles fodslag i retning af drømmen om fred og velstand. Op til Tronvalget blev der først forhandlet en enighed om, hvad Fladlandets egne skulle hedde, herunder at de fremadrettet ville blive omtalt som Len. Derefter blev det aftalt, hvilke slægter der blev erklæret for Fladlandske Storslægter, samt hvilke Len hver Storslægt havde Lensejerskabet over efterfølgende. Til sidst stillede Lensejerne sig sammen og udførte Tronvalget, hvilket indebar, at de alle stillede sig bag Accalia og derefter underskrev Fladlandets første Rigslov. Epoken sluttede i år 289 FNFT med Kroningen af Accalia Dérkomai som Fladlandets Regent.

Kort over Fladlandets udformning under Håbets Støbeform (400-289 FNFT).

Kort over Fladlandets egne under Håbets Støbeform (400-289 FNFT).

Magthavere og territorier (inden Tronvalget)

Cabelloslægten havde ingen territorier, men de formåede fortsat at gøre stor skade på især Den Avillionske Koloniseringsstyrke.

Den Avillionske Storkoloni indtog resten af Månedalen, samt en del af Jyrkakysten, og de havde derudover Svartunil, Vildskoven, Allesia og Neyala, men mistede Sydegnen.

Den Azurranske Storkoloni mistede deres områder i Tågedalen, men de fortsatte ellers uændret (Bakkedalen inklusiv Vestbakken, Daleo Markova, Daleo Romun, og Slangeheden). Bakkedalen blev i løbet af epoken oversvømmet og skrumpede til en mindre størrelse (nuværende størrelse). De havde dog fortsat udfordringer med oprør, ledet af Pajarislægten.

Den Khartavianske Storkoloni blev gennem voldsomme kampe udvidet til også at inkludere Sydegnen (udover Morænen, Vestengen, Jammersletten, Firkløveret og Tågedalen). Firkløveret voksede i løbet af epoken til sin størrelse i Skrivende Stund, grundet omfattende indsats fra Den Khartavianske Koloniseringsstyrkes ingeniører.

Den Torccelheimske Storkoloni havde stadig Alzark, Nordegnen, Nordskoven og Syrendalen, men mistede Månedalen og en del af Jyrkakysten til Den Avillionske Koloniseringsstyrke.

Dérkomaislægten opstod som resultat af et ægteskab, indgået mellem Rechtsfeltslægten

og Vegaslægten.

Rechtsfeltslægten rådede fortsat over Khatan.

Fladlanske territorier

Få Fladlandske områder var stadigt på Fladlandske hænder ved epokens afslutning:

Rechtsfeltslægten rådede over Khatan.

Magthavere og territorier (efter Tronvalget)

Under indledningen til nyetablerende Tronvalg blev der først aftalt følgende rammesætning:

  • Fremadrettet hed alle Fladlandske Storslægter “Slægten” i starten af deres navne, da der ikke kunne blive enighed om, hvorvidt der var tale om slægter eller ætter.
  • Det blev derefter besluttet at inddele Fladlandet i 21 Len, hvor Lensejerskabet over dem blev grundlaget for de Fladlandske Storslægter.
  • Kronlenet blev udvalgt til fremadrettet at tilhøre den siddende Regentslægt. Kronlenet blev dermed udpeget som nyt Hovedlen, og der var opbakning til dér at opføre en ny Hovedstad med en Rigfæstning, der var Riget værdig.

Der blev efterfølgende udråbt følgende Fladlandske Storslægter:

Slægten Argenor (tidligere Argenorslægten) med Lensejerskabet over Jammersletten. Slægten havde med tiden affundet sig med at leve i Den Khartavianske Storkoloni, og de havde genopbygget styrke ved at rådgive og handle med Khartavianerne.

Slægten Cabello (tidligere Cabelloslægten) med Lensejerskab over Neyala. Slægten bestod på daværende tidspunkt hovedsageligt af et stærkt netværk af søfarere, kapere, lejesoldater og Fladlandske oprørsgrupper. Deres plads ved forhandlingsbordet var i høj grad takket være Udgårdsætten.

Slægten DeChatara (tidligere DeChataraslægten) med Lensejerskab over Allesia. Slægten var Avillionsk Adel og ledere af Den Avillionske Storkoloni, men de frasagde sig det for at takke ja til at opnå status som Fladlandsk Storslægt. De måtte opgive meget for at blive Fladlandsk Storslægt, men de var villige til at betale prisen.

Slægten Dérkomai (tidligere Dérkomaislægten) med Lensejerskab over Syrendalen. Slægten havde i tiden op til Tronvalget etableret sig stærkt med støtte fra Slægten Vega og Slægten Rechtsfelt til trods for at være en meget ung slægt. Deres indflydelse var derfor i høj grad betinget af de to andre slægters opbakning.

Slægten Falkhion (tidligere Falkhionslægten) med Lensejerskab over Sydlenet. Slægten var Khartaviansk Adel og en essentiel del af Den Khartavianske Storkoloni, men de frasagde sig det for at takke ja til at opnå status som Fladlandsk Storslægt.

Slægten Folkaætten (tidligere Folkaætten) med Lensejerskab over Bakkedalen, Morænen og Tågedalen. Slægten havde formået at genopbygge sig selv og en stor del af de aftaler, der lå til grund for freden, var blevet forhandlet af dens medlemmer.

Slægten Langsaxing (tidligere Langsaxingeætten) med Lensejerskab over Nordskoven og Nordlenet. Slægten havde lidt omfattende tab, og flere havde udelukkende overlevet ved at flygte ind i nærliggende vildegne. Med tiden havde slægten dog genfundet sig selv i den del af egnen, som var tilbage.

Slægten Liopantra (tidligere Liopantraslægten) med Lensejerskab over Firkløveret og Slangeheden. Slægten var Khartaviansk Adel og ledere af Den Khartavianske Storkoloni, men de frasagde sig det for at takke ja til at opnå status som Fladlandsk Storslægt.

Slægten Pajari (tidligere Pajarislægten) med Lensejerskab over Markova. Slægten var tidligere Azurransk Adel, men de havde under Håbets Inddæmning kæmpet imod Den Azurranske Storkoloni, og de fik derfor tilbuddet om at blive Fladlandsk Storslægt, hvilket de takkede ja til.

Slægten Rechtsfelt (tidligere Rechtsfeltslægten) med Lensejerskab over Vestengen, Romun og Khatan. Romuns grænse blev i den sammenhæng ændret til at inkludere en del af Slangeheden. Slægten havde opnået enorm indflydelse og var ved Tronvalget Fladlandets mest magtfulde Storslægt.

Slægten Udgårdsætten (tidligere Udgårdsætten) med Lensejerskab over Jyrkakysten og Alzark. Slægten havde ændret sig en del, og de havde besluttet at lægge fortiden bag sig. Det var tydeligvis ikke de heltemodige, der overlevede i længden eller blev husket i Fladlandsk historie, men derimod de snedige, hvilket slægtens medlemmer tog til sig.

Slægten Valravn (tidligere Valravneætten) med Lensejerskab over Svartunil. Slægtens medlemmer havde fortsat kampene helt op til Tronvalget mod fjenden, og de var mødt op i blodige rustninger med knivskarp kampgejst. Slægterne, der tidligere havde støttet og arbejdet for fjenden, blev placeret i den anden ende af rummet end Slægten Valravn, der modvilligt accepterede, at de nu var “på samme side”.

Slægten Vega (tidligere Vegaslægten) med Lensejerskab over Månedalen. Slægten havde mistet meget territorium, men de havde formået at opbygge stor politisk indflydelse, adskillige soldater og rigdom, som blot ventede på muligheden for at blive brugt i fredsforhandlingerne.

Det blev konstateret til mødet, at der ikke var overlevende medlemmer af Nadaætten, hvilket betød, at de tilstedeværende slægter blev enige om at betragte slægten som en forgangning.

Til Tronvalget blev Slægten Dérkomai valgt som Regentslægt og modtog derfor også Lensejerskab over Kronlenet, som det var aftalt.

Kort over Fladlandets magthaveres territorier umiddelbart før Håbets Støbeform (400 FNFT).

Kort med udvikling af Fladlandets magthaveres territorier under Håbets Støbeform (400-289 FNFT).

Kort over Fladlandets magthaveres territorier umiddelbart før Storkoloniernes opløsning  (ca. 300 FNFT).

Kort med Fladlandets magthaveres territorier under Storkoloniernes opløsning (289 FNFT).

Fremhævede Rigskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Det er en del beretninger, der ligger til grund for beskrivelsen af, hvad der skete dengang, selvom meget gik tabt i krige.

Epokens tilknytning

Håbets Støbeform indgår i Storkoloniernes Tid.

Håbets Støbeform har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb.

Kronologisk diskussion

En teori fortæller, at Eurika og Archimedes valgte at skåne Den Khartavianske Storkoloni og Den Torccelheimske Storkoloni, da udsendinge herfra havde lovet at støtte op om, at Fladlandet kunne blive genetableret som sit eget Rige.

Historiske hovedpunkter (Håbets Støbeform)

Kategori NavnNuværende navnEgnÅr
Attraktioner
AyurugrottenSYR400-289 FNFT
StøbemøllenNEY400-289 FNFT
TørdokkenKRO400-289 FNFT
Ukendt navn ➧ Khatans TempelKhatans TempelKHA400-289 FNFT
⚑⇄➧ KhorelruinenVES400-289 FNFT
KuglerammenNEY400-289 FNFT
⚑⇄Spidsreden ➧ AnheimSpidsredenALZ400-289 FNFT
Byer
KhamakhoFIR400-289 FNFT
Ukendt navn ➧ Khedroz KhedrozSYD400-289 FNFT
LargusJYR400-289 FNFT
ZakrilúnMÅN400-289 FNFT
Ukendt navnPeskesJYR400-289 FNFT
⇕ AlsikhumFIR400-289 FNFT
CacremilBAK400-289 FNFT
KhandisstadROM400-289 FNFT
Egne
⚑⇄Azurra ➧ SneørkenlandetSneørkenlandet400-289 FNFT
(+)Firkløveret400-289 FNFT
(-)Morænen400-289 FNFT
(-)JyrkakystenJyrkakysten400-289 FNFT
(-)SydegnenSydlenet400-289 FNFT
Ejendele
Mirrilúntungen400-289 FNFT
Fæstningsværker
AurakastelletMÅN400-289 FNFT
Bastion KupolaBAK400-289 FNFT
ChataraktkastelletChataraktruinenSVA400-289 FNFT
PerlekastelletNEY400-289 FNFT
SaxinghalNRS400-289 FNFT
ZitadellaALL400-289 FNFT
⚑⇄Khoreliaburg ➧ KhorelruinenKhorelruinenVES400-289 FNFT
Ukendt navn ➧ CastillienburgCastillienburgSYD400-289 FNFT
Ukendt navn ➧ Brakams BolværkBrakams BolværkDIV400-289 FNFT
Kulturfællesskaber
DérkomaislægtenSlægten Dérkomai400-289 FNFT
Landmærker
Ukendt navn ➧ KhedrozsøenKhedrozsøen400-289 FNFT
Reserveskoven400-289 FNFT
Sagaklippen ➧ SagaplateauetSagaplateauet400-289 FNFT
Ukendt navn ➧ Richters RevRichters Rev400-289 FNFT
(+)Firkløverskovene400-289 FNFT
Personager
Accalia Dérkomai400-289 FNFT
⚐👑Brakam af Folkaætten400-289 FNFT
Machtsimus Rechtsfelt400-289 FNFT

Historiske hovedpunkter (Nyetableringen af Riget Fladlandet)

Kategori NavnNuværende navnEgnÅr
Egne
⚑⇄Nordegnen ➧ NordlenetNordlenet289 FNFT
(-)⚑⇄Sydegnen ➧ SydlenetSydlenet289 FNFT
TågedalenTågedalen289 FNFT
(+)⚑⇄Vildskoven ➧ KronlenetKronlenet289 FNFT
(-)⚑⇄Daleo Markova ➧ MarkovaMarkova289 FNFT
(+-)⚑⇄Daleo Romun ➧ RomunRomun289 FNFT
Allesia289 FNFT
Alzark289 FNFT
(+)⇄Bakkedalen289 FNFT
Firkløveret289 FNFT
JammerslettenJammersletten289 FNFT
(+-)⇄JyrkakystenJyrkakysten289 FNFT
KhatanKhatan289 FNFT
Morænen289 FNFT
(+-)⇄Månedalen289 FNFT
Neyala289 FNFT
⚑⇄Nordskoven (egn)  ➧ Nordskoven (Len)Nordskoven (Len)289 FNFT
(+)⇄Slangeheden289 FNFT
Svartunil289 FNFT
(+-)⇄Syrendalen289 FNFT
(+)⇄Vestengen289 FNFT
Den Avillionske Storkoloni289 FNFT
Den Azurranske Storkoloni289 FNFT
Den Khartavianske Storkoloni289 FNFT
Den Torccelheimske Storkoloni289 FNFT
Kulturfællesskaber
Argenorslægten ➧ Slægten ArgenorSlægten Argenor289 FNFT
Cabelloslægten ➧ Slægten CabelloSlægten Cabello289 FNFT
DeChataraslægten ➧ Slægten DeChataraSlægten DeChatara289 FNFT
Dérkomaislægten ➧ Slægten DérkomaiSlægten Dérkomai289 FNFT
Falkhionslægten ➧ Slægten FalkhionSlægten Falkhion289 FNFT
Folkaætten ➧ Slægten FolkaættenSlægten Folkaætten289 FNFT
Langsaxingeætten ➧ Slægten LangsaxingSlægten Langsaxing289 FNFT
Liopantraslægten ➧ Slægten LiopantraSlægten Liopantra289 FNFT
Pajarislægten ➧ Slægten PajariSlægten Pajari289 FNFT
Rechtsfeltslægten ➧ Slægten RechtsfeltSlægten Rechtsfelt289 FNFT
Udgårdsætten ➧ Slægten UdgårdsættenSlægten Udgårdsætten289 FNFT
Valravneætten ➧ Slægten ValravnSlægten Valravn289 FNFT
Vegaslægten ➧ Slægten VegaSlægten Vega289 FNFT
Nadaætten289 FNFT
Personager
👑Accalia Dérkomai289 FNFT

Offgame Information

Senest opdateret: 27. oktober, 2023